ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Experience Entertainment

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Experience Entertainment
De eenmanszaak, handelend onder de naam Experience Entertainment.

Opdrachtgever
Degene die een opdracht voor het engageren van Artiesten heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, presentatie, festiviteit, evenementen en/of theaterproductie aan Experience Entertainment heeft opgedragen. Derhalve is de Opdrachtgever de wederpartij bij een Overeenkomst met Experience Entertainment

Partijen
Experience Entertainment en de Opdrachtgever tezamen.

Overeenkomst
De Overeenkomst tot het doen optreden door Artiesten en musici, waarbij Experience Entertainment zich jegens haar Opdrachtgever verbindt tot het ten behoeve van de Opdrachtgever sluiten van één (1) overeenkomst of meerdere overeenkomsten met Artiest(en) of gemachtigde(n) tot optreden in door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie.

Diensten
Alle door Experience Entertainment conform de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

Algemene Verkoopvoorwaarden
Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden voor Diensten. 

Artiest(en)
Ieder individu of iedere georganiseerde groep van individuen, die met een muzische, creatieve, kunstzinnige of andere aansprekende prestaties een Publiek onderhoudt. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen de musicus, presentator/ presentatrice, docent, trainer, quizmaster of diskjockey alsmede de namens de Artiest betrokken technici die zich via Experience Entertainment tot het geven van een Artistieke prestatie en/of tot organisatie en/of uitvoering van een optreden of evenementen hebben verbonden. Bovendien wordt onder Artiest begrepen iedere vertegenwoordiger, die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de Artiest.

Artistieke prestatie(s)
Het door de Artiest uitvoeren van een productie, act, concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie alsmede de organisatie hiervan.

Publiek
Alle bij het optreden aanwezige toeschouwers dan wel toehoorders en in voorkomend geval de aanwezige derden.

Meerwerk
Alle werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen en waarvan door de Opdrachtgever wordt verlangd dat Experience Entertainment deze verricht. 

Minderwerk
Alle werkzaamheden die in de Overeenkomst zijn opgenomen en waarvan door de Opdrachtgever niet wordt verlangd dat Experience Entertainment deze verricht.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam
Experience Entertainment

Postadres
Doenradestraat 256 A
4834 GJ Breda

Telefoonnummer
+31 (6) 27912372

E-mailadres
info@experience-entertainment.nl

KvK-nummer
74097059

Btw-identificatienummer
NL103712872B01

Artikel 3 - Geldigheid en Toepasselijkheid

Lid 1. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.

Lid 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. Derhalve prevaleren onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden boven aanvullende en/ of afwijkende voorwaarden.

Lid 3. In afwijking van het vorige lid, kunnen Partijen afwijken van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, indien zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 4. Indien Experience Entertainment ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst activiteiten dient te verrichten die buiten de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, is Experience Entertainment gerechtigd om ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst externe Partijen in te schakelen. Onder de externe Partijen vallen onder meer, maar niet uitsluitend leveranciers. De kosten voor de werkzaamheden die door de externe partij worden verricht, kunnen worden verhaald op de Opdrachtgever, mits deze in redelijke verhouding staan tot de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4 - Offertes en totstandkoming Overeenkomst

Lid 1. Alle schriftelijke offertes van Experience Entertainment zijn vrijblijvend, waarbij steeds de geldigheidsduur van de schriftelijke offerte wordt aangegeven.

Lid 2. Experience Entertainment kan na overleg met en schriftelijke instemming van de Opdrachtgever kosten in rekening brengen voor de nadere uitwerking van mogelijke opdrachten.

Lid 3. Indien en voor zover de offerte van de optie(s) tot Diensten van derden op verzoek van de Opdrachtgever moet worden voorzien, kan sprake zijn van een afwijkende geldigheidsduur. 

Lid 4. De Opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte van Experience Entertainment binnen de geldigheidsduur van de offerte besluiten om Experience Entertainment een definitieve opdracht te verstrekken. Dit kan de Opdrachtgever doen door een schriftelijk akkoord te geven op de door Experience Entertainment toegezonden offerte, waardoor een rechtsgeldige Overeenkomst tussen Partijen tot stand komt. Op zowel het aanbod als de acceptatie van de offerte alsmede de daaruit voortvloeiende Overeenkomst zijn onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Lid 5. Experience Entertainment is gehouden binnen een maximale termijn van tien (10) kalenderdagen na instemming met de offerte daarvan, de definitieve opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk in tweevoud uit te werken in een overzicht, waarin in elk geval zijn opgenomen:

De locatie van optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit;
De datum van optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit;
Het tijdstip van optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit;
De soort en aard van de te leveren prestatie;
De overeengekomen prijs;
Overige met de dienstverlening verband houdende technische/organisatorische zaken.
Lid 6. Indien de Artiest de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet heeft bereikt, dient de Overeenkomst tevens te worden getekend door tenminste één (1) van de ouders of voogden.

Lid 7. Indien Partijen na het sluiten van de Overeenkomst afwijkende aanvullende afspraken maken, dienen deze door Partijen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 5 -  Meerwerk en Minderwerk 

Lid 1. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de Overeenkomst mogelijk te maken, worden door Experience Entertainment aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Lid 2. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan.

Lid 3. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Experience Entertainment daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Lid 4. Indien er bij de uitvoering van de Dienst Meerwerk dan wel Minderwerk ontstaat, dan worden de hieruit voortvloeiende gelden verrekend bij de facturatie na afronding van de opdracht, zoals dat is omschreven in artikel 16 lid 1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Artikel 6 -  Bepalingen met betrekking tot concerten en optredens

Lid 1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend zijn. 

Lid 2. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Artiest recht heeft op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden alsmede het opbreken en afbreken van zaken die voor het optreden benodigd zijn. Voorts verklaart de Opdrachtgever ermee bekend te zijn dat de Artiest recht heeft op het nuttigen van een eenvoudige maaltijd, wanneer een optreden inclusief het opbouwen en afbreken langer dan vijf (5) uren duurt.

Lid 3. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Artiesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur vijftien (15) minuten te pauzeren tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

Lid 4. Indien op het tijdstip van optreden blijkt dat de populariteit van de Artiest groter is dan ten tijde van de Overeenkomst en er aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de Opdrachtgever op eigen kosten de door Experience Entertainment aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van Experience Entertainment onvoldoende maatregelen zijn genomen, is Experience Entertainment gerechtigd de Artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de Opdrachtgever te betalen totale uitkoopsom.

Lid 5. Experience Entertainment draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Experience Entertainment en de Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde zaken door of namens de Opdrachtgever op een eerder tijdstip worden verstrekt.

Lid 6. Experience Entertainment geeft in overleg met de Artiest noodzakelijke richtlijnen aan de Opdrachtgever over het geluidsvolume dat de Artiest tijdens zijn optreden zal produceren. Experience Entertainment geeft eveneens een richtlijn over op welke plaats, in de ruimte waar wordt opgetreden, indien nodig, het monitorsysteem, PA-systeem, mengpanelen en eventuele volgspot worden geplaatst en bediend. Experience Entertainment bepaalt daarnaast of tijdens het optreden in de ruimte waar wordt opgetreden, de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of deze tijdens het optreden al dan niet zal worden bediend.

Lid 7. Indien een Overeenkomst het optreden van meerdere Artiesten omvat, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om, indien één (1) of meerdere Artiesten niet optreden wegens andere redenen dan overmacht in de zin van artikel 13 lid 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, op de overeengekomen totale uitkoopsom het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd in mindering te brengen.

Lid 8. Het door Experience Entertainment met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde tijdstip van optreden van de Artiest is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet de overeengekomen eindtijd te verschuiven, is Experience Entertainment gerechtigd in het verzoek te weigeren of als Meerwerk te accepteren. Het feitelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is voorts bindend ten behoeve van de berekening van het Meerwerk.

Lid 9. Alle bepalingen uit dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op festiviteiten, evenementen en andere Diensten die Experience Entertainment uitvoert voor een Opdrachtgever.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever garandeert:

Dat bij het aangaan van de Overeenkomst de voor het optreden vereiste muziek- en andere van de overheidswege noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn en de daaraan verbonden kosten volledig voldaan zijn. Het ontbreken van de vereiste vergunningen - ook van de BUMA/STEMRA - levert voor de Opdrachtgever jegens Experience Entertainment een wanprestatie op;
Dat hij beschikt over de benodigde Auteurs- en muziekauteursrechten;
Er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan Experience Entertainment, naar de eis van het werk van Experience Entertainment en door haar geboekte Artiesten worden verricht en zo tijdig dat leveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen, geen vertraging ondervinden;
Dat de toegang voor de ruimten waarin Experience Entertainment en de door haar ingeschakelde derden dan wel Artiesten werkzaamheden verrichten, onbelemmerd is en dat de werkzaamheden ter plaatse een goede en ongestoorde doorgang kan vinden;
Dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken materialen inclusief de afgesproken dienstverlening vrij is van rechten van derden en Experience Entertainment en door haar ingeschakelde derden gevrijwaard zijn tegen alle aanspraken van derden;
Dat er een (kleed-)accommodatie zal zijn waar de Artiest zich kan kleden en tijdens de pauzes kan vertoeven. De (kleed-)accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van goede verlichting, spiegels en stopcontacten. De betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en gesitueerd te zijn binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen;
Dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn inclusief noodzakelijk geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde zaken te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden;
Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt zijn, dusdanig dat de weersomstandigheden, ook onverwachte, geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest, diens kleding en de voor het optreden benodigde zaken;
Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en/of Experience Entertainment hierom verzoekt, ter plaatse een ordedienst zal fungeren en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de Artiest ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van Publiek;
Dat hij nimmer zal toestaan dat er meer Publiek op de locatie waarop opgetreden wordt toegelaten dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/ of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
Dat er zonder schriftelijke toestemming van Experience Entertainment geen geluids- en/ of beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd;
Dat zonder schriftelijke toestemming van Experience Entertainment geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of ander artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de Artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden;
Dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar zijn voor onder meer opbouwen, uitlichten, soundchecken en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden benodigd zijn;
Dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat Experience Entertainment, indien tussen Partijen overeengekomen, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf.
Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en Experience Entertainment na overleg met de Artiest hierom verzoekt, extra technisch personeel, stagepersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn.
Dat hij er zorg voor draagt dat Experience Entertainment tijdig informatie verkrijgt over de op de plaats van optreden geldende algemene politieverordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;
Dat door Experience Entertainment ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de Artiest en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekendmaken van het optreden;
Dat hij er zorg voor draagt dat de toestroom, veiligheid, toegang tot het optreden en andere verdere voorzieningen, zoals toiletten en horeca voldoen aan de toepasselijke maatschappelijk normen en wettelijke vereisten.
Artikel 8 -  Televisieclausule

Lid 1. Experience Entertainment is gerechtigd het betreffende onderdeel van de Overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk vier (4) kalenderdagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde Artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden of opname heeft. In dat geval zal de Opdrachtgever van Experience Entertainment geen schadevergoeding kunnen vorderen.

Lid 2. Indien uitvoering wordt gegeven aan de televisieclausule conform vorig lid, heeft Experience Entertainment het recht desbetreffende rol of de Artistieke prestatie door een andere gelijkwaardige Artiest te doen uitvoeren dan wel het optreden te verplaatsen naar een andere datum, zulks onder nader tussen Partijen overeen te komen voorwaarden. 

Lid 3. Experience Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die voortvloeien uit de toepassing en uitvoering van de televisieclausule uit voormelde leden. 

Artikel 9 - Annulering van de Overeenkomst

Lid 1. De Opdrachtgever kan tot veertien (14) kalenderdagen voor de afgesproken datum van de Artistieke prestatie van de Artiest de Overeenkomst kosteloos annuleren. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert tot zeven (7) kalenderdagen voor de afgesproken datum van de Dienst van de Artiest, dan is de Opdrachtgever aan Experience Entertainment vijftig procent (50%) van het totaalbedrag dat Partijen conform de Overeenkomst zijn overeengekomen verschuldigd. Indien de Opdrachtgever maximaal twee (2) kalenderdagen voor de afgesproken datum van de Dienst van de Artiest de Overeenkomst annuleert, dan is de Opdrachtgever aan Experience Entertainment honderd procent (100%) van het totaalbedrag dat Partijen conform de Overeenkomst zijn overeengekomen verschuldigd.

Lid 2. Indien een Opdrachtgever een percentage van het overeengekomen totaalbedrag aan Experience Entertainment door annulering van de Overeenkomst verschuldigd is, dan kan dit bedrag vermeerderd worden met de annuleringskosten van de door Experience Entertainment ingeschakelde derden.

Lid 3. De in het eerste lid van dit artikel genoemde percentages zijn gefixeerd, tenzij Experience Entertainment aannemelijk kan maken dat haar schade groter is.

Lid 4. De Opdrachtgever is niet meer gehouden aan de Overeenkomst, indien Experience Entertainment in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van Experience Entertainment. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal Experience Entertainment geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Lid 5. Experience Entertainment is niet meer gebonden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de Opdrachtgever. In dit geval zal de Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van Experience Entertainment om nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 - Vervanging Artiest(en)

Lid 1. In geval van annulering door een Artiest en/of overmachtssituatie zoals omschreven in artikel 13 lid 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft Experience Entertainment het recht de betreffende rol of de Artistieke prestatie door een andere gelijkwaardige Artiest te doen uitvoeren of de Artistieke prestatie op een andere datum te laten plaatsvinden, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden.

Lid 2. Experience Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die voortvloeien uit de toepassing en uitvoering van voorgaand lid.

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrecht

Lid 1. De rechten, waaronder auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, op door Experience Entertainment vervaardigde werken, met inbegrip van het aan Experience Entertainment verleende exploitatierecht van de rechten over de werken van door Experience Entertainment ingeschakelde derden, berusten uitsluitend bij Experience Entertainment, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

Lid 2. De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de werken uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering van de Overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van Experience Entertainment vereist. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het gebruik van de werken aan derden te verlenen, zonder schriftelijke toestemming van Experience Entertainment, aan welke toestemming Experience Entertainment (financiële) voorwaarden mag stellen.

Lid 3. De werken geleverd door Experience Entertainment kunnen door de Opdrachtgever uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Het aanbrengen van wijzigingen is zonder schriftelijke toestemming van Experience Entertainment niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel in opdracht en voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 - Uitvoerbaarheid en overmacht

Lid 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Dienst blijkt dat volledige en juiste nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Experience Entertainment bij het aangaan daarvan niet kende noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, kunnen Partijen schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst te wijzigen. 

Lid 2. Indien de Overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, zijn Partijen gerechtigd, behoudens in geval van overmacht, de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden Experience Entertainment de in verband met voorbereiding en/of uitvoering van werkzaamheden reeds gemaakte kosten, te vergoeden.

Lid 3. In geval van slechts een bepaald deel van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd van Partijen.

Lid 4. In geval van overmacht aan de zijde van een der Partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven informeren, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

Lid 5. Onder overmacht wordt verstaan de niet aan Partijen toe te rekenen onmogelijkheid om de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen. Onder overmacht valt onder meer, maar niet uitsluitend:

Een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij;
Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
Pandemieën, epidemieën en quarantaines;
Een (intelligente) lockdown of nadere door de overheid opgelegde beperkingen;
Gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Artiest;
Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede nutsleveranties.
Lid 6. In geval van overmacht zal de Opdrachtgever Experience Entertainment nog gedurende één (1) maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij nakoming onmogelijk is, gezien de aard van de na te komen verplichtingen.

Lid 7. Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de Opdrachtgever en Experience Entertainment het recht de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een reeds verrichte aanbetaling zal dan worden gerestitueerd.

Lid 8. Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van Experience Entertainment en door haar ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur van die bijzondere omstandigheid op. Indien er stagnatie ten aanzien van de Artistieke prestatie van de Artiest optreedt, kunnen Partijen schriftelijk de duur van de opschorting overeenkomen. Indien een Artiest na het verstrijken van de duur van het uitstel zich alsnog presenteert om op te treden, is Opdrachtgever gerechtigd de Artistieke prestatie van Artiest te weigeren, zonder dat de Artiest enige aanspraak heeft op schadevergoeding van Experience Entertainment wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

Lid 9. Experience Entertainment draagt er zorg voor dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde leveranciers zich houden aan de overeengekomen afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de Opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, heeft Experience Entertainment het recht gelijkwaardige derden te contracteren om gelijkwaardige dienstverlening te verlenen.

Lid 10. Indien de Artistieke prestatie moet worden uitgevoerd in een door gecontracteerde derden ter beschikking gestelde ruimten, is Experience Entertainment op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de ruimten niet door de betreffende derde ter beschikking wordt gesteld, onverminderd het recht van Experience Entertainment om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 13 - Bedienend personeel

Tenzij anders overeengekomen zorgt de Opdrachtgever voor bedienend personeel. Wanneer Experience Entertainment voor het verwerven van bedienend personeel haar bemiddeling verleent, zal Experience Entertainment een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van het door bemiddeling van Experience Entertainment geëngageerde bedienend personeel voor wie Experience Entertainment niet aansprakelijk is, wordt door de Opdrachtgever onmiddellijk na de beëindiging van hun werkzaamheden voldaan.

Artikel 14 - Prijzen

Lid 1. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische- en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Lid 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de levering c.q. uitvoering daarvan een wijziging van prijsbepalende factoren zoals hiervoor bedoeld, optreedt, ook al geschiedt dit ten gevolge van voorziene of voorzienbare omstandigheden, zal deze wijziging geen invloed hebben op het overeengekomen totaalbedrag, indien deze zich voordoet binnen twee (2) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Lid 3. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van twee (2) maanden zijn voor risico van de Opdrachtgever. In dat geval heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij de Overeenkomst te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de genoemde periode van twee (2) maanden zullen op verzoek van de Opdrachtgever worden doorberekend.

Lid 4. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van het bovenstaande zal tegelijk met die van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan, geschieden.

Artikel 15 -  Betalingen

Lid 1. Het totaalbedrag aan kosten verschuldigd voor boeking van de Artiest, wordt door Experience Entertainment, in twee (2) termijnen in rekening gebracht aan Opdrachtgever, steeds verhoogd met de wettelijke verplichte btw. De eerste termijn, zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag dient te worden voldaan bij boeking. De tweede termijn, eveneens zijnde vijftig procent (50%), dient uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de Artistieke prestatie voldaan te zijn. Een afwijkende betalingsconditie moet schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen

Lid 2. De presentatie van de eindfactuur, indien er sprake is van meer/Minderwerk of extra kosten, zal uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na het concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie plaatsvinden. De betaling hiervan dient binnen veertien (14) kalenderdagen te geschieden.

Lid 3. Ter voorfinanciering van het concert en/of optreden is Experience Entertainment gerechtigd met de Overeenkomst tevens een deelfactuur te sturen aan de Opdrachtgever van vijftig procent (50%) van de afgesproken totale afgesproken prijs. Deze vooruitbetaling dient binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum door Experience Entertainment te zijn ontvangen.

Lid 4. Ter voorfinanciering van de festiviteit en/of het evenement is Experience Entertainment gerechtigd met de Overeenkomst tevens deelfacturen te sturen aan de Opdrachtgever tot maximaal zeventig procent (70%) van de aangeboden totale uitkoopsom. Deze vooruitbetaling dient binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum door Experience Entertainment te zijn ontvangen.

Lid 5. Ter voorfinanciering van het nieuwe theaterseizoen is Experience Entertainment gerechtigd met de Overeenkomst tevens een deelfactuur te sturen aan de Opdrachtgever van maximaal tien procent (10%) van de aangeboden totale uitkoopsom. Deze vooruitbetaling dient binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum door Experience Entertainment te zijn ontvangen. 

Lid 7. Indien de hierboven genoemde vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft Experience Entertainment het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden en zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding is gerechtigd, onder voorbehoud van alle rechten van Experience Entertainment.

Lid 8. De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op Experience Entertainment heeft of beweerd te hebben, te verrekenen met de door hem aan Experience Entertainment verschuldigde totale uitkoopsom of een deel daarvan.

Lid 9. Experience Entertainment behoudt zich het recht voor om bij iedere levering en transactie waarborgen tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te vorderen. De Opdrachtgever is verplicht om, indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Experience Entertainment niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen.

Lid 10. De Opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Lid 11. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de Opdrachtgever een rente verschuldigd ter hoogte van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend, ingaande de dag waarop de betaling had moeten geschieden, tot het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetalingen en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten vijftien procent (15%) van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro) en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

Lid 12. Indien een Opdrachtgever en/of een debiteur met het betalen van enige factuur meer dan negentig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum in verzuim is, Experience Entertainment gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/ of annuleren, zulks onverminderd het recht van Experience Entertainment om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Lid 13. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de Opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken, vervallen en voor zover nodig terug en overgaan op Experience Entertainment. Experience Entertainment is aldus gerechtigd ieder gebruik van werken te doen beëindigen.

Artikel 16 - Klachten

Lid 1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de Opdrachtgever bij Experience Entertainment slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen acht (8) kalenderdagen na uitvoering van de Overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.

Lid 2. Wanneer een Opdrachtgever tegen het advies van Experience Entertainment en/of de Artiest bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 17 - Boetebeding

In de gevallen uit artikel 6 en 7, waarin de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Experience Entertainment niet nakomt, verbeurt de Opdrachtgever aan Experience Entertainment zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging of compensatie of schuldvergelijking vatbare schadevergoeding, gelijk aan twintig procent (20%) van de in de schriftelijke offerte aangeboden of het in de Overeenkomst genoemd totaalbedrag voor elke overtreding respectievelijk voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat een dergelijke overtreding voortduurt.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Lid 1. Experience Entertainment is bij de uitvoering van een Overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden aan de Opdrachtgever van andere directe of indirecte schade waaronder begrepen die van derden, winstderving en dergelijke.

Lid 2. Onverminderd de rechten van Partijen te ontlenen aan deze voorwaarden, komen de incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, ten laste van de veroordeelde partij, waarbij de buitengerechtelijke kosten vijftien procent (15%) van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro) en onverminderd de btw en eventuele proces- en executiekosten.

Lid 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Experience Entertainment of door derden al dan niet tegen betaling aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen, zoals bijvoorbeeld serviesgoed, tafellinnen, glaswerk e.d. en vrijwaart Experience Entertainment voor schadeclaims van derden.

Lid 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur ontstaan door voor of tijdens of na het concert en/ of optreden of optredende storingen in de stroomvoorziening alsmede voor het zoekraken en/ of eventuele schade door Publiek toegebracht aan de accommodatie, decoraties, geluids- en lichtinstallaties kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/ of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop daarvan in de locatie en kleedkamers door het Publiek toegebracht.

Lid 5. De Opdrachtgever vrijwaart Experience Entertainment tegen vorderingen van derden vanwege schade die is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever aan Experience Entertainment onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Experience Entertainment.

Lid 6. Experience Entertainment is verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar uit te voeren werkzaamheden, vastgelegd in Overeenkomst.

Lid 7. Experience Entertainment zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is Experience Entertainment voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Experience Entertainment die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Experience Entertainment voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van de totale uitkoopsom bij een Overeenkomst. Indien het een Overeenkomst van gemengde activiteiten betreft, is Experience Entertainment slechts aansprakelijk tot een maximum tweemaal het bedrag waarvoor bij de prestatie een fout is gemaakt door Experience Entertainment, welk bedrag volgens de boeken van Experience Entertainment is aangenomen.

Lid 8. Deze beperking van de aansprakelijkheid van Experience Entertainment is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Experience Entertainment werkzaamheden verrichten en/ of voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

Lid 1. Op iedere Overeenkomst tussen Experience Entertainment en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Lid 2. Uitsluitend de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Experience Entertainment en de Opdrachtgever, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 20 - Aanvullende bepalingen

Lid 1. Experience Entertainment staat ervoor in bij de ondertekening van de Overeenkomst niet door verplichtingen verhinderd te zijn om uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Lid 2. Experience Entertainment is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst een voorschotnota te presenteren overeenkomstig deze voorwaarden.

Lid 3. Voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig ofwel vernietigbaar is, tast dit slechts de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. In dat geval zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.

Lid 4. Veranderingen in management of de rechtsvorm van Experience Entertainment of de Opdrachtgever hebben geen invloed op de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

Lid 5. Experience Entertainment behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Lid 6. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Experience Entertainment of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Lid 7. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.