PRIVACYVERKLARING

Experience Entertainment

Algemeen
Experience Entertainment respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website, te weten www.experience-entertainment.nl. Om volledig transparant naar onze klanten te communiceren heeft Experience Entertainment een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met de betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk: 

De heer M. Gozefoort h.o.d.n. Experience Entertainment
Doenradestraat 256 A
4834 GJ BREDA
info@experience-entertainment.nl
www.experience-entertainment.nl

Welke gegevens verwerkt Experience Entertainment?
Door gebruik te maken van onze diensten en website kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Experience Entertainment verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website. Experience Entertainment kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Voor- en achternaam klant;
Adresgegevens klant;
 E-mailadres klant;
Bankgegevens klant;
Telefoonnummer klant;
IP-adres klant;
(Indien zakelijk) functie contactpersoon klant;
Met welk doel verwerkt Experience Entertainment persoonsgegevens?
Experience Entertainment zal mogelijk persoonsgegevens voor een of meerdere doelen:

Verzenden van nieuwsbrieven;
Schriftelijk en/of digitaal contact ter uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst tussen Experience Entertainment en klant; 
Informeren over wijzigingen van diensten en producten van Experience Entertainment;
Verzenden van marketingmateriaal van Experience Entertainment; 
Facturatie en verificatie van betaling.
Op welke grond verwerkt Experience Entertainment persoonsgegevens? 
Experience Entertainment verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen Experience Entertainment en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat Experience Entertainment aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij Experience Entertainment, welke voor rekening komt van de betrokkene. 

Met welke ontvangers deelt Experience Entertainment persoonsgegevens? 
Experience Entertainment verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt Experience Entertainment gebruik van derden om Experience Entertainment te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. Experience Entertainment blijft uiteraard jegens de betrokkenen verantwoordelijk voor alle verwerkingen. Experience Entertainment kan met een van de volgende derden persoonsgegevens delen: 

Derde
Doel
Mailchimp
Verzenden van nieuwsbrieven
Microsoft Office 365
E-mail hosting
Nettl.com
Website hosting
Mach3Builders
Website hosting
www.d2p.nl
Website hosting
Moneybird
Financiële administratie
Google Analytics
Website optimalisatie
Hoe lang bewaart Experience Entertainment persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Experience Entertainment, maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. 

Hoe beveiligt Experience Entertainment persoonsgegevens?
Experience Entertainment neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte met slechts beperkte toegang voor geautoriseerde medewerkers. Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden persoonsgegevens die via de website van Experience Entertainment worden verwerkt, beveiligd middels een SSL-certificaat. 

Rechten betrokkenen
Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten: 

Recht op inzage persoonsgegevens;
Recht op rectificatie persoonsgegevens; 
Recht op wijziging persoonsgegevens; 
Recht op beperking verwerking persoonsgegevens; 
Recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens; 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid; 
Recht op intrekking toestemming tot verwerking; 
Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijst Experience Entertainment naar de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij deze toezichthouder kan een betrokkene tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Experience Entertainment.

Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Experience Entertainment u om een e-mail te sturen naar info@experience-entertainment.nl onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto, identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanpassingen
Experience Entertainment behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van Experience Entertainment. Deze privacyverklaring is op 27 juli 2021 voor het laatst gewijzigd.